Close

Tietosuojaseloste

      TIETOSUOJASELOSTE

 • Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
 • Laatimispäivä: 24.5.2018
 • Rekisterinpitäjä

Nimi:                Konepalvelu Pelkonen
Verkkosivut:      konepalvelupelkonen.fi           
Osoite:             Mäntyläntie 5 83400 Viinijärvi
Puh.                 040-7233386
Sähköposti:      mika@konepalvelupelkonen.fi

 • Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi:                Mika Pelkonen
Osoite:             Särkäntie 6 83400 Viinijärvi
Puh.                 040-7233386
Sähköposti:      mika@konepalvelupelkonen.fi

 • Rekisterin nimi

Konepalvelu Pelkonen asiakasrekisteri

 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään seuraavia tarkoituksia varten: 

– Konepalvelu Pelkosen ja asiakkaan välisen sopimussuhteen hoitaminen, ylläpito ja   kehittäminen. 

– Palveluiden tuottaminen 

– Luottotietojen tarkastaminen 

– Laskutus sekä maksujen valvonta ja perintä 

– rahoituksen hakeminen

– Asiakasviestintä

 • Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja: 

– Nimi 

– Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) 

– Yksilöintitiedot (kuten asiakasnumero ja henkilötunnus) 

– Asiakkuuden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa 

– Asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot (esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden tilaus-, osto-, keskeytys- ja peruutustiedot, toimitustiedot, asiakaspalautteet ja reklamaatiot) 

– Laskutus-, maksu- ja perintätiedot sekä luottokelpoisuutta koskevat tiedot 

– Yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esimerkiksi sähköpostit, sähköiset asiointilomakkeet ja

puhelunauhoitteet) 

– Mahdolliset rekisteröidyn itsensä antamat muut tiedot

 • Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan pääasiallisesti rekisteröidyltä itseltään palveluiden ja verkkosivuston käytön yhteydessä, puhelimitse, tapaamisissa tai muun asioinnin ja sopimuksen solmimisen yhteydessä. 

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä kuten julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

 • Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin ulkopuolisille tahoille. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 • Rekisterin suojauksen periaatteet

1) Manuaalinen aineisto

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

2) ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Kullakin rekisteriä käyttävällä henkilöllä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.   

 • Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on merkitty rekisteriin.

 • Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä tiedon poistamista. Tarkastus-, oikaisu- ja/tai poistopyyntö tulee toimittaa kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

 • Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö suoramainontaa, markkina- ja mielipidetutkimusta tai profilointia varten. 

Call Now Button